[ skip to content ]

Shawon Reyes

  • Shawon Reyes
  • Police Officer
  • ODU Police Department
  • 4516 Monarch Way
  • Norfolk, VA 23529
  • 757-683-4003
  • sreyes@odu.edu